Bạn có biết rằng [Bạn cần đăng nhập hoặc . .] sẽ có một chương trình Webcam riêng ! Và nó lại bị ẩn ( khóa ) để cho chúng ta tiếp tục khám phá .

Click Start –> gõ “regedit” để mở Registry Editor .
Di chuyển theo các khóa :
[hide]HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi crosoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initiali ze[/hide]

Tạo một DWORD mới , đặt tên "RemoteFontBootCacheFlags" , set giá trị cho nó là “100f” ( hay 4111 nếu chọn Decimal )

Hướng dẫn kích hoạt chương trình Webcam của Windows 8 Build 7850

Mở lại Start Menu –> gõ “webcam.exe” để cùng show hàng nhé !

Chúc thành công !